ΤΟ ΕΡΓΟ SMALL BUDDIES

Το έργο “Small Buddies” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund* με φορέα υλοποίησης την CHALLEDU- inclusion | games | education και εταίρους τους KROMA, την HETERART και το MYRTILLO. Αποτελεί ένα καινοτόμο έργο που δίνει το βήμα στους μικρούς/νέους οργανισμούς να συνηγορήσουν και να προβάλλουν το έργο τους καθώς και να δημιουργήσουν διαύλους  επικοινωνίας με τις εταιρείες που αναπτύσουν ή θέλουν να αναπτύξουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Παράλληλα προσφέρει την δυνατότητα στις εταιρείες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs-Sustainable Development Goals) με έναν παιγνιώδη τρόπο, να ανακαλύψουν δράσεις μικρών/νέων οργανισμών που συμβάλλουν σε αυτούς και τελικά να γνωρίσουν και συνεργαστούν με κάποιους από αυτούς ενισχύοντας τον αντίκτυπό τους.

Στόχοι του έργου “Small Buddies” αποτελούν:

  • η προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου 
  • η προώθηση των SDGs και η εκπαίδευση τόσο του κόσμου των επιχειρήσεων όσο και των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε αυτούς
  • η συνηγορία υπέρ των μικρών, νέων και καινοτόμων οργανισμών που υλοποιούν δράσεις και έργα με μεγάλο για το μέγεθός τους αντίκτυπο, και ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των SDGs
  • η δημιουργία ενός άτυπου αρχικά δικτύου οργανισμών που θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας  υποστηρίζοντας τις και αναβαθμίζοντας το ρόλο τους
  • η ανάπτυξη οδηγών και εργαλείων που θα προάγουν την διαφάνεια και την οργανωτική ικανότητα και τεχνογνωσία των μικρών οργανώσεων αντίστοιχα με το δυναμικό και τις ανάγκες τους
  • η προσέλκυση των εταιρειών και του επιχειρηματικού κόσμου μέσω της ενημέρωσης για τα SDGs και το έργο οργανώσεων σχετικά με αυτά
  • η προσέλκυση εταιρειών μέσω της προσφοράς εργαλείων που εμπλέκουν την εταιρεία και τους υπαλλήλους της σταδιακά σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ξεκινώντας από δράση ΕΚΕ που αφορά στην εκπαίδευση υπαλλήλων στα SDGs και σχετίζοντας τη δράση αυτή με τη δράση οργανώσεων δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας
  • η άμεση εμπλοκή του KROMA ως εξειδικευμένου ΜΜΕ στις εκστρατείες συνηγορίας του έργο

Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση του αντικτύπου των μικρών, νέων, καινοτόμων οργανισμών και η βιώσιμη ενίσχυση δράσεων και ομάδων που στηρίζουν μέσω δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Με την ολοκλήρωση του έργου “Small Buddies”  30 οργανώσεις θα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο, 30 εταιρείες θα έχουν ενημερωθεί για τα εργαλεία και το έργο των μικρών οργανώσεων, θα έχουν γίνει 10 εκστρατείες συνηγορία

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTIVE CITIZENS FUND

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες:  www.eeagrants.org   και  www.norwaygrants.org.

Τη διαχείριση του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο – Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €450 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr

SOLIDARITY NOW

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ εκτεταμένες δράσεις

υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη χώρα. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω των δωρεών του, το SN έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υλοποίηση 73 προγραμμάτων, συνολικού ύψους 14,4 εκ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα www.solidaritynow.org