ΕΠΙΟΝΗ

Το «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ» αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο όπου ασχολείται συστηματικά από το 2017 με την προάσπιση και τη διάδοσή των δικαιωμάτων των ανεπίσημων φροντιστών, οι οποίοι είναι άτομα από το στενό περιβάλλον των ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία,
στηριζόμενοι πάντα στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καθώς οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών φροντίδας αυξάνονται και οι ανεπίσημοι φροντιστές φαίνονται να αποκτούν μια σταθερή θέση στην ομαλή λειτουργία των εθνικών συστημάτων υγείας, είναι απαραίτητη η αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων σε εργασιακό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και κοινωνικό
πλαίσιο.

Ο βασικός ρόλος του σωματείου είναι κυρίως φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός, με έμφαση στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ώστε να επιτευχθεί η προώθηση και η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ανεπίσημων φροντιστών στο κοινωνικό σύνολο.

Στόχος του σωματείου «ΕΠΙΟΝΗ» είναι η ενδυνάμωση και η αναγνώριση του ρόλου του φροντιστή αλλά και η εκπροσώπηση και η υποστήριξη αυτών τόσο εντός του ελλαδικού χώρου όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συλλογή και η διάδοση πληροφοριών, νέων πρακτικών και καινοτομιών και η ενσυναίσθηση
του κοινωνικού συνόλου μέσω ημερίδων ενημέρωσης και προγραμμάτων αποτελούν καθημερινούς υλοποιήσιμους στόχους για την ευμενή λειτουργία και ενδυνάμωση της κοινότητας των φροντιστών.