Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.)

Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.) είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1998 και στοχεύει στην προαγωγή των ερευνών που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και την ιστορία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. 

Το Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε. είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Αρ. Μητρώου 6103). Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι: Η σύνδεση αυτών των ερευνών με τις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση. Η ευαισθητοποίηση δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για τη διαφύλαξη των αρχείων τους και την προβολή της ιστορίας τους. Η διάσωση, οργάνωση και μηχανογράφηση αρχείων, συλλογών και βιβλιοθηκών. Η προβολή αυτών των μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και η διάχυση των αποτελεσμάτων τους όχι μόνο στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύτερο δυνατό κοινωνικό σύνολο. Η προώθηση της σύνδεσης-συνεργασίας των επιστημονικών φορέων με τις επιχειρήσεις. 

Το Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε. στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών, στα 24 χρόνια λειτουργίας του έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ερευνητικά και εξειδικευμένα αρχειονομικά προγράμματα και έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια, “http://www.imtiie.gr/imtiie/ksenagiseis.php” εκπαιδευτικά προγράμματα, “http://www.imtiie.gr/imtiie/ektheseis.php” εκθέσεις ιστορικών τεκμηρίων,  “http://www.imtiie.gr/ekdoseis/” εκδόσεις, δράσεις εθελοντισμού και εταιρικής υπευθυνότητας, ενέργειες mentoring καθώς και δράσεις για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs). Στην προσπάθειά μας για διάχυση των αποτελεσμάτων των ιστορικών και αρχειονομικών μας προγραμμάτων στο ευρύτερο δυνατό κοινό, έχουμε οργανώσει επίσης μια σειρά ενεργειών δημόσιας ιστορίας με ιδιαίτερη στόχευση στη νεολαία και τα σχολεία. Μετασχηματίζοντας τις ζωές και τις πόλεις μας με τη δύναμη του πολιτισμού και της γνώσης, οραματιζόμαστε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, χωρίς στερεότυπα και αποκλεισμούς.