You are currently viewing Ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους

Ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μια πολύ σημαντική δράση ολοκληρώθηκε από την ομάδα του Small Buddies τους τελευταίους μήνες, που αφορούσε στην έρευνα και στην κατάρτιση ενός καταλόγου με εταιρείες με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ!

Ο κατάλογος περιέχει μέχρι στιγμής 147 εταιρείες και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες Εταιρείες από όλη την Ελλάδα, μικρές, μεσαίες και μεγάλες που αναρτούν ή όχι “Sustainability Reports” , αλλά που έχουν σημαντική δράση σε εταιρικό, τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, το 2016 μόλις 65 εταιρείες από τις συνολικά 1.402.086 εξέδωσαν απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην Ελλάδα. Από αυτές φαίνεται ότι οι εταιρείες δαπανούν 70 εκατ. ευρώ ετησίως για αυτόν το σκοπό (0,05% του κύκλου εργασιών). Διεθνώς οι επιχειρήσεις που έχουν προγράμματα ΕΚΕ διαθέτουν μεταξύ 0.1% και 5.5% του κύκλου εργασιών τους, μια σημαντική διαφορά που καταδεικνύει το μέλλον τέτοιων δράσεων στα Ελληνικά δεδομένα. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της CSR Hellas (2018), το μεγαλύτερο ποσοστό (39%) των ΕΚΕ στοχεύει σε δράσεις για το ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας της εταιρείας.

Οι μικρές οργανώσεις έχουν μικρότερη συμμετοχή σε προγράμματα ΕΚΕ. Tα προβλήματα που εντοπίζουν είναι η έλλειψη πόρων, διασύνδεσης, καθώς και η έλλειψη κριτηρίων αξιολόγησης των εταιρειών.

Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως στις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού (84%). Ένα μικρότερο ποσοστό, 26%, δίνεται για κοινωνικούς σκοπούς (πτώση από 30% το 2015). Το 73% των εταιρειών πραγματοποιεί χορηγίες σε χρήμα ή είδος, ενώ το 66% για δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Ο κύριος λόγος που πραγματοποιούν δράσεις ΕΚΕ οι εταιρείες είναι η ενίσχυση της προστασίας της εταιρικής εικόνας (90%), ενώ ακολουθούν η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο (86%) και η προσέλκυση- διατήρηση προσωπικού (80%). Σύμφωνα με τις εταιρείες, ανασταλτικοί παράγοντες συνεργασίας με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν το οικονομικό κόστος και η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας (20% και 22% αντίστοιχα), η έλλειψη κινήτρου (18%), αλλά και η ελλιπής οργάνωση, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ή τεχνογνωσίας και η διαφάνεια στις οργανώσεις (44%). Οι μικρές οργανώσεις έχουν τη μικρότερη συμμετοχή σε προγράμματα ΕΚΕ (Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 2015). Τα κύρια προβλήματα που εντοπίζουν αυτές είναι η έλλειψη πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών), διασύνδεσης και τεχνογνωσίας των ιδίων, αλλά και η έλλειψη κριτηρίων αξιολόγησης από πλευράς των εταιριών. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις εταιρείες, δεν διαθέτουν δευτεροβάθμια όργανα να τους εκπροσωπούν και να παράγουν συλλογικά εργαλεία, οδηγούς και στρατηγικές. Το ενδιαφέρον για δράσεις ΕΚΕ αυξάνεται λόγω του καταναλωτικού κοινού. Ενδεικτικά, το 65% του κοινού αγοράζει προϊόντα που συμβάλλουν στους SDGs (Sustainable Development Goals) και το 60% τα συστήνει. Ωστόσο, σύμφωνα με το “Evaluation Progress Towards SDGs” (2017), υπάρχει τεράστια δυσκολία σύνδεσης από μέρους των εταιρειών των SDGs με ΕΚΕ. Μόνο 4 στις 10 μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως αναγνωρίζουν τους SDGs στον απολογισμό τους, ενώ μόλις 8% επιδεικνύουν επιχειρηματικά case studies.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ ΚΑΙ SDGS

Οι βασικοί μας στόχοι είναι: η ταξινόμηση των εταιρειών με δράσεις ΕΚΕ στην Ελλάδα με βάση τους SDGs που υποστηρίζουν, το είδος και μέγεθος των οργανισμών που συνεργάζονται για την υλοποίηση των δράσεων αυτών και το μέγεθος των δράσεων αυτών. η αύξηση του εποπτικού ρόλου των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στις δράσεις ΕΚΕ που υλοποιούν οι εταιρείες, αλλά και στους συνεργαζόμενους με αυτούς οργανισμούς η βελτίωση αναζήτησης κατάλληλης εταιρείας συνεργάτη για δράσεις ΕΚΕ από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η ενίσχυση της συμμετοχής ειδικά των μικρών και νέων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στην επικοινωνία με εταιρείες και την παρουσίαση σε αυτές δράσεων ΕΚΕ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στην διάρκεια της έρευνας είναι τα sustainability reports των εταιρειών, Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) ratings, Δελτία τύπου, ιστοσελίδες και υφιστάμενες έρευνες και δίκτυα. Συνδυάζεται όπου κρίνεται απαραίτητο με επικοινωνία, συνεντεύξεις, συναντήσεις, συνέδρια, ακαδημαϊκή έρευνα, επικαιρότητα κ.ά. Η ομάδα Small Buddies είναι στη διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων για επικαιροποίηση των εγγραφών του καταλόγου.

ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ;

Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι καθημερινά οι εταιρείες ενισχύουν την εξωστρέφειά τους και διευρύνουν τον αντίκτυπό τους σε νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οπότε όλα είναι δυνατόν να συμβούν και υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στο οικοσύστημα της ΕΚΕ! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Η καθημερινότητα σε έναν οργανισμό της κοινωνίας των πολιτών είναι πολλές φορές δημιουργική, γεμάτη νέες ιδέες για το πώς θα λυθούν προβλήματα, αλλά και κουραστική από τη διαρκή έρευνα για τον κατάλληλο τρόπο να υποστηριχθεί μια δράση. Καθώς χωρίς αυτήν την υποστήριξη, η δράση δεν είναι εύκολο να προχωρήσει και τα αποτελέσματα θα είναι μικρά. Ο κατάλογος αυτός προσφέρει στους οργανισμούς ένα συνοπτικό αποτύπωμα πολλών εταιριών στην Ελλάδα που υποστηρίζουν δράσεις ΕΚΕ, μικρές και μεγάλες.

Πώς να χρησιμοποιήσω τον κατάλογο;

Βήμα 1: Βρες στο smallbuddies.net τους 17 SDGs και διάβασε για αυτούς. Επίλεξε ποιον ή ποιους στόχους υποστηρίζουν οι δράσεις του οργανισμού για τις οποίες αναζητάτε υποστήριξη.

Βήμα 2: Δες το σήμα του στόχου ή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ανατρέχοντας στον κατάλογο βρες όλες τις εταιρείες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, που υποστηρίζουν τον ή τους ίδιους στόχους.

Βήμα 3: Δες από τα παραδείγματα των δράσεων ΕΚΕ που δίνονται στον κατάλογο ή από το link στη σελίδα ή το Sustainability report της κάθε εταιρείας, ποια ή ποιες εταιρείες υποστηρίζουν ανάλογες δράσεις ή ανάλογου μεγέθους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό θα σου δώσει μια καλύτερη εικόνα για το ποιες εταιρείες είναι πιο κοντά από πλευράς αξιών, στόχων και στρατηγικής.

Βήμα 4: Εμβάθυνε την έρευνά σου στοχευμένα σε εταιρείες και πρότεινε νέες ιδέες και καινοτόμες δράσεις που συνδέονται με τους SDGs. Βρες τους βέλτιστους τρόπους για να τις προσεγγίσεις και να τους παρουσιάσεις τη δράση του οργανισμού. Σημαντικό σε αυτό το βήμα είναι να δεις πώς η δράση ενδυναμώνει τη δράση της εταιρείας στο συγκεκριμένο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Βήμα 5: Προσέγγισε στοχευμένα τις εταιρείες αυτές και καλή επιτυχία!

ΕΙΜΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟ;

Η καθημερινότητα σε μια εταιρεία είναι εξίσου δημιουργική αλλά και με πολλές προκλήσεις. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου και μιας εταιρικής κουλτούρας που θα υποστηρίζουν από τη βάση τους κάποιον ή κάποιους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι εύκολη. Η προσέγγιση πως μια ή περισσότερες δράσεις ΕΚΕ θα βελτιώσουν την εικόνα της εταιρείας προς τα έξω και πως αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει δυναμική σε βάθος χρόνου. Ο κατάλογος επιτρέπει στις εταιρείες τη δυνατότητα να συνδεθούν καλύτερα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και μια εταιρική κουλτούρα που να υποστηρίζει συγκεκριμένους στόχους και να αναπτύξουν μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Πώς να χρησιμοποιήσω τον κατάλογο;

Βήμα 1: Βρες μέσα στον κατάλογο κάποιες εταιρείες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν “πρότυπο” με βάση το μέγεθός τους.

Βήμα 2: Δες ποιον ή ποιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης υποστηρίζουν καθώς και την “Ετήσια Έκθεση βιωσιμότητας” ή κάποια αναφορά αντίστοιχη που έχουν.

Βήμα 3: Γνώρισε τι αντιπροσωπεύει κάθε στόχος στη σελίδα smallbuddies.net.

Βήμα 4: Ερεύνησε πώς συνδέουν το επιχειρηματικό πλάνο και την εταιρική κουλτούρα τους τόσο με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζουν όσο και με τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν.

Βήμα 5: Μελέτησε το δικό σου επιχειρηματικό πλάνο και εταιρική κουλτούρα και απάντησε στα εξής ερωτήματα:

Ποιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν βάση του επιχειρηματικού σας πλάνου και της εταιρικής κουλτούρας;

Πώς συνδέονται ακριβώς οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης με το επιχειρηματικό πλάνο και δράσεις;

Τι δράσεις ΕΚΕ προκύπτουν από την εταιρική κουλτούρα που έχει βάση τους στόχους αυτούς; Στη συνέχεια, σχεδίασε το επιχειρηματικό σου πλάνο και τις βασικές αρχές της εταιρικής κουλτούρας με βάση αυτό. Δες παραδείγματα από τον κατάλογο για να αποτυπώσεις με τον βέλτιστο τρόπο το νέο πλάνο. Βήμα 6: Βρες οργανισμούς με κοινή στόχευση και αξίες μέσα από το δίκτυο Small Buddies.

Στο σημείο αυτό, σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι οι μικροί ή νέοι οργανισμοί μπορεί να μην έχουν τη δύναμη και την επιρροή των μεγάλων γνωστών οργανισμών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δουλεύουν στοχευμένα και αποτελεσματικά με μεγάλη προσωπική θέληση από κάθε μέλος τους. Οπότε όλα είναι εφικτά!

Ο κατάλογος αυτός προσφέρει στους οργανισμούς ένα συνοπτικό αποτύπωμα πολλών εταιρειών στην Ελλάδα που υποστηρίζουν δράσεις ΕΚΕ, μικρές και μεγάλες

Leave a Reply